CALMED Tüzüğü

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ
MEZUNLARI VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı, Merkezi, Amacı, Çalışma Konuları ve Biçimleri, Faaliyet Alanı

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin adı, “Cağaloğlu Anadolu Lisesi Mezunları ve Dayanışma Derneği”dir.

Derneğin kısa adı “CALMED” olarak kullanılacaktır.
Derneğin merkezi İstanbul’dadır.
Derneğin şubesi bulunmayacaktır.

Derneğin Amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Madde 2- Derneğin amacı,

a) Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrencilere maddî ve manevi yardım sağlamak, okul yönetimi veya dernek yönetim kurulu tarafından yoksulluğu ve çalışkanlığı tespit edilen öğrencilerin okul giderlerini, giyim, kitap, ders araç ve gereçlerini karşılamak.

b) Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin sosyal ve fiziksel yönlerini geliştirmeye yönelik eğitim ve kültür faaliyetlerinde, okul yönetimine gereken maddî ve manevi desteği sağlamak.

c) Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde eğitim ve öğretim için gerekli görülen araç ve gereçlerin teminini sağlamak.

d) Aynı amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren eğitim ve kültür dernekleriyle işbirliği yapmak.

e) Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencisi, mezunu, öğretmeni, yöneticisi ve personeli arasındaki dayanışmayı arttırmak.

f) Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencisi, mezunu, öğretmeni, yöneticisi ve personelinin başarısını ödüllendirmek.

g) Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencisi, mezunu, öğretmeni, yöneticisi ve personelinin aileleri ile katılabileceği yurtiçi veya yurtdışı geziler düzenlemek, yemekli veya çaylı toplantılar, kermes ve piyangolar organize etmek.

h) Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin binası, çevresi, tarihi geçmişi, Türk Eğitim Sistemi içindeki yeri ve işlevi, eğitim ve öğretim yapısı itibariyle kamuoyuna tanıtmak, ilgi ve katkılarını sağlamak amacıyla mektup, ilan, bülten, dergi gibi yazılı yayınlar hazırlamak tanıtım toplantıları düzenlemek.

i) Eğitsel, bilimsel, kültürel, sportif çalışmalar alanında kurslar açmak ve işletmek, çağdaş ve laik eğitim yapan eğitim kurumları açmak ve işletmek.

Madde 3- Derneğin çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı:

a) Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak.

b) Dernek üyelerinin yararlanmaları amacıyla sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

c) Dernek üyeleri arasındaki ilişkinin geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve buna benzer etkinlikler düzenlemek.

d) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul-gayrimenkul, demirbaşlar satın alabilir.

e) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

f) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.

g) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak.

h) Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.

i) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

j) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak.

k) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

l) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

m) Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.

n) Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşmek.

o) Dernek amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

 

Üyelik ve Koşulları

Madde 4- Fiil ehliyetine sahip bulunan, dernek üyeliği yasaklanmamış, derneğin amaçlarını benimseyen, Cağaloğlu Anadolu Lisesi mezunları ile velileri, Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde görev yapan veya yapmış olan gerçek kişiler derneğe üye olabilirler.

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin üye olabilmesi için, Türkiye’de yerleşme hakkına da sahip olması gerekir.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kayıt edilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 5- Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma ile Üyeliğin Düşmesi

Madde 6- Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri:

a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.

b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.

c) Üyelik aidatını üst üste iki yıl ödememek.

d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, ilgili kişi yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Ayrıca, üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden düşer.

Üyelikten Çıkma, Üyelikten Çıkarılma ile Üyeliğin Düşmesinin Sonuçları

Madde 7- Dernekten çıkan, çıkarılan veya üyeliği düşen kişi, üye kayıt defterinden silinir. Bu kişiler dernek malvarlığında hak iddia edemezler.

Üyelerin Hakları

Madde 8- Her üyenin dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma, genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Her üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

 

Üyelerin Yükümlülükleri

Madde 9- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

a) Derneğe giriş ödentisi ödemek. Cağaloğlu Anadolu Lisesi mezunu olanlar, giriş ödentisinden muaftır.

b) Yıllık üye aidatı borcu ödemek.

c) Dernek tüzüğüne uymak, derneğe bağlılık göstermek, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmak.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dernek Organları

Madde 10- Derneğin zorunlu organları şunlardır:

a) Genel kurul,

b) Yönetim kurulu,

c) Denetim kurulu.

Zorunlu organlar dışında, başka organlar da kurulabilir. Kurulacak organların oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulü, genel kurulun kararı ile mümkündür. Ancak bu organlara genel kurul ve denetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

Genel Kurulun Toplanma Şekli ve Zamanı

Madde 11- Genel kurul, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurula katılacak olan üyelerin, o yıla ait yıllık aidat borcu bulunmamalıdır. Üyeler, genel kurula ancak şahsen katılabilirler.

Genel kurul,

a) iki yılda bir, Aralık ayı içinde olağan,

b) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

 

Çağrı Usulü

Madde 12- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yazılı veya elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü

Madde 13- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek üye sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi gizli oylama ile, diğer konulardaki kararlar ise açık oylama ile oylanır. Gizli oylar, divan başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, divan başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği veya derneğin fesih edilmesi kararları, toplantıya katılan üyelerin nitelikli çoğunluğu olan üçte ikilik çoğunlukla alınır.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 14- Genel kurulca görüşülüp karara bağlanacak konular şunlardır:

a) Dernek organlarının seçilmesi.

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

c) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası.

d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

e) Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması.

f) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

g) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması.

h) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi.

i) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.

j) Derneğin vakıf kurması.

k) Derneğin fesih edilmesi.

l) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması.

m) Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması.

n) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

Yönetim Kurulunun Oluşumu

Madde 15- Yönetim kurulu, yedi asil ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sayman, sekreter ve üyeleri belirler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim kurulu, üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 16- Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek.

b) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

c) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak.

d) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

e) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.

f) Genel kurulda alınan kararları uygulamak.

g) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.

h) Bütçenin uygulanmasını sağlamak.

i) Derneğe giriş ödentisi ve yıllık üye aidatı miktarlarını belirlemek.

j) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

k) Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak.

l) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

Denetim Kurulunun Oluşumu

Madde 17- Denetim kurulu, üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 18- Denetim kurulu, derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, çalışma usulünü kendisi tespit eder.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim kurulu, mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Madde 19- Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi (Dernekler Yönetmeliği Ek-3) ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

a) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

b) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 20- Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

a) Derneğe giriş ödentisi: Dernek üyeliğine kabul edildikten sonra ödenir. Cağaloğlu Anadolu Lisesi mezunu olanlar, giriş ödentisinden muaftır. Derneğe giriş ödentisinin miktarı en az 300 TL, en çok 1000 TL olmak üzere, yönetim kurulunca her yılın Ocak ayında belirlenir.

b) Yıllık üye aidatı: Her üyenin yılda bir defa ödemesi gereken aidattır. Yıllık üye aidat miktarı en az 20 TL, en çok 100 TL olmak üzere, yönetim kurulunca her yılın Ocak ayında belirlenir.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

d) Dernek tarafından düzenlenen yurtiçi veya yurtdışı geziler, yemekli veya çaylı toplantılar, kermes, piyango, konser, balo, tiyatro, sergi, spor yarışması, eğlence, temsil ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

e) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

g) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

h) Diğer gelirler.

Defter Tutma Esasları

Madde 21- Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliği’nin 31.maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda, takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Derneğin ticari işletmesi bulunması halinde, ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Tutulacak Defterler

Madde 22- Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar şunlardır:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri (Dernekler Yönetmeliği Ek-10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar şunlardır:

1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan ve dernekçe tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Kayıt Usulü

Madde 23- Dernekte tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır.

Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.

Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez.

Karar defterini sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılmaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz.

Derneğe ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

Gelir ve Gider Belgeleri

Madde 24- Dernek gelirleri Alındı Belgesi (Dernekler Yönetmeliği Ek-17) ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu (Dernekler Yönetmeliği Ek-13) düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi (Dernekler Yönetmeliği Ek-14) ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi (Dernekler Yönetmeliği Ek-15) ile kabul edilir.

Saklama Süresi

Madde 25- Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır.

İşletme Hesabı Tablosu

Madde 26- Dernekte, işletme hesabı esasına göre kayıt tutulması halinde, yıl sonlarında (31 Aralık) İşletme Hesabı Tablosu (Dernekler Yönetmeliği Ek-16) düzenlenir.

Bilanço Esasına Göre Raporlama

Madde 27- Dernekte, bilanço esasına göre defter tutulması halinde, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esas alınarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenmesi yeterlidir.

 

Borçlanma Usulleri

Madde 28- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Beyanname Verme Yükümlülüğü

Madde 29- Dernek başkanı, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamesini (Dernekler Yönetmeliği Ek-21), mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür.

Temsilcilikler için ayrıca beyanname verilmez ancak, temsilciliklere ilişkin her türlü bilgiler dernek beyannamesinde gösterilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Madde 30- Dernek, yerleşim yerinde meydana gelen değişikliği Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimini (Dernekler Yönetmeliği Ek-24); genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikleri Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimini (Dernekler Yönetmeliği Ek-25) doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Madde 31- Dernek, edindiği taşınmazları tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde Taşınmaz Mal Bildirimini (Dernekler Yönetmeliği Ek-26) doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirir.

İç Denetim Şekilleri

Madde 32- Dernekte; genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından, bir yılı geçmeyen aralıklarla derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Tüzük Değişikliği

Madde 33- Tüzük değişikliği ancak genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımı aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı aranır. Aranan çoğunluk sağlanamadığı takdirde, tüzük değişikliği genel kurul gündeminden çıkarılır.

Genel kurulda tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin nitelikli çoğunluğu olan üçte ikilik çoğunluktur.

Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi

Madde 34- Derneğin feshi ancak genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda derneğin fesih edilebilmesi için, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımı aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı aranır. Aranan çoğunluk sağlanamadığı takdirde, derneğin feshi genel kurul gündeminden çıkarılır.

Genel kurulda derneğin feshi için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin nitelikli çoğunluğu olan üçte ikilik çoğunluktur.

Genel kurulda derneğin feshi oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 35- Genel kurul kararı ile derneğin fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında “Tasfiye Halinde” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklar, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse, Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürlüğü’ne devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Dernek Kurucuları

Madde 36- Dernek kurucularının ad ve soyadları aşağıdadır:

a) Haki Erol: T.C., 1901, İstanbul.

b) Halide Özyurt: T.C., 1323, İstanbul.

c) Halit Gürol: T.C., 1317, İstanbul.

d) Necmettin Ormancı: T.C., 1340, İstanbul.

Hüküm Eksikliği

Madde 37- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.